ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ

ព្រឹត្តិការណ៍ #64 - 20 ឧសភា 2023

ចំណាត់ថ្នាក់ អ្នកចូលរួម ពេលវេលា
5 Km
1 🦉 Tall owl 21:44
2 🐨 Striking koala 23:46
3 🐁 Elementary mouse 23:56
4 🦃 Tough Turkey 28:58
លើកទីមួយ
👋
5 🐬 Dazzling dolphin 31:44
5km ផ្ទាល់ខ្លួនល្អបំផុត
🔔
6 🦙 Standard llama 35:28
2 Miles
1 🐗 Exemplary boar 15:52
2Mi ផ្ទាល់ខ្លួនល្អបំផុត
🔔
2 🐑 Relieved lamb 30:21