ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ

ព្រឹត្តិការណ៍ #52 - 25 កុម្ភៈ 2023

ចំណាត់ថ្នាក់ អ្នកចូលរួម ពេលវេលា
5 Km
1 🦉 Tall owl 20:45
5km ផ្ទាល់ខ្លួនល្អបំផុត
🔔
2 🦘 Slim kangaroo 23:29
5km ផ្ទាល់ខ្លួនល្អបំផុត
🔔
3 🐗 Exemplary boar 24:02
4 🦙 Standard llama 29:32
5km ផ្ទាល់ខ្លួនល្អបំផុត
🔔
5 🦢 Sincere Swan 36:02
5km ផ្ទាល់ខ្លួនល្អបំផុត
🔔
6 🦍 Wiry gorilla 36:29
2 Miles
1 🦎 Loved Lizard 23:39
លើកទីមួយ
👋
1 🦙 Luxurious Llama 23:39
2Mi ផ្ទាល់ខ្លួនល្អបំផុត
🔔
3 🐪 Convivial Camel 25:36
4 🦒 Rapid giraffe 32:56
5 🐿 Determined squirrel 32:57