ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ

ព្រឹត្តិការណ៍ #33 - 08 តុលា 2022

ចំណាត់ថ្នាក់ អ្នកចូលរួម ពេលវេលា
1 🐙 Sensitive octopus 27:05
លើកទីមួយ
👋
2 🪲 Colourful beetle 31:30
លើកទីមួយ
👋
3 🐎 Amiable mustang 31:55
4 🦒 Rapid giraffe 50:35
5 🐍 Thirsty snake 50:36

អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត

🙏 សូមអរគុណដល់សប្បុរសជនដែលបានស្ម័គ្រចិត្តក្នុងកម្មវិធីនេះ៖