ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ

ព្រឹត្តិការណ៍ #66 - 03 មិថុនា 2023

ចំណាត់ថ្នាក់ អ្នកចូលរួម ពេលវេលា
5 Km
1 🦉 Tall owl 20:36
5km ផ្ទាល់ខ្លួនល្អបំផុត
🔔
2 🦔 Happy hedgehog 21:08
3 🐇 Bountiful rabbit 23:46
4 🐁 Elementary mouse 23:55
5 🐗 Exemplary boar 25:58
6 🦦 Motionless otter 25:59
7 🐥 Courageous Chicken 26:01
លើកទីមួយ
👋
7 🐂 Optimistic Ox 26:01
លើកទីមួយ
👋
9 🥷 Lorninja 27:57
10 🦙 Lively Llama 28:03
លើកទីមួយ
👋
11 🐜 Youthful Ant 28:04
5km ផ្ទាល់ខ្លួនល្អបំផុត
🔔
12 🦍 Wiry gorilla 29:35
13 🐊 Cheerful Crocodile 29:40
លើកទីមួយ
👋
14 🦋 Beautiful Butterfly 29:41
លើកទីមួយ
👋
15 🐬 Dazzling dolphin 31:29
5km ផ្ទាល់ខ្លួនល្អបំផុត
🔔
16 🦒 Good Giraffe 33:18
លើកទីមួយ
👋
17 🐍 Victorious Viper 35:25
លើកទីមួយ
👋
17 🦂 Super Scorpion 35:25
លើកទីមួយ
👋
17 🐐 Gregarious Goat 35:25
លើកទីមួយ
👋
20 🐪 Brisk dromedary 36:55
5km ផ្ទាល់ខ្លួនល្អបំផុត
🔔
20 🦛 Honest Hippo 36:55
លើកទីមួយ
👋
22 🦟 Mindful Mosquito 41:39
លើកទីមួយ
👋
2 Miles
1 🐿 Determined squirrel 29:09
2Mi ផ្ទាល់ខ្លួនល្អបំផុត
🔔
2 🦀 Confident Crab 29:11
លើកទីមួយ
👋
3 🦒 Rapid giraffe Unknown
3 🐍 Thirsty snake Unknown

អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត

🙏 សូមអរគុណដល់សប្បុរសជនដែលបានស្ម័គ្រចិត្តក្នុងកម្មវិធីនេះ៖